Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2017 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña

 

Nome do punto

  Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña

Localidade

  A Coruña

Concello

  Coruña, A

Provincia

  A Coruña

Puntos de Servizo

  1

Poboación atendida

  247.245

Habitantes por punto de servizo

  247.245

Superficie Total da Biblioteca

  2.897

Superficie Total de uso bibliotecario

  2.223

Total postos de consulta dispoñibles

  262

Habitantes por posto de consulta

  943,68

Colección total

  302.443

Documentos por habitante

  1,22

Número total de libros e folletos

  178.390

Libros por habitante

  0,72

Total Manuscritos

  29

Total Documentos sonoros

  3.957

Total Documentos Audiovisuais

  5.242

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  37,21

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  3,04

Total Documentos Electrónicos

  1.561

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  6,31

Total Microformas

  6.346

Total Documentos Cartográficos

  183

Total Documentos de Música impresa

  20.972

Total Documentos Gráficos

  44

Total Diapositivas

  3.402

Total outros documentos

  139

Total títulos de Publicacións Periódicas

  82.178

Total adquisicións de libros e folletos

  3.031

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  286

Total Adquisicións

  11.146

Fondo do Ano Anterior

  296.603

Adquisicións por 1.000 habitantes

  45,08

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  12,26

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  1,16

% Renovación da colección

  3,76

% crecemento da colección

  1,97

Total Usuarios inscritos

  13.465

Porcentaxe de poboación inscrita

  5,45

Total Novos Usuarios

  1.595

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  6,45

Número de Visitas

  96.893

Visitas por habitante

  0,39

Visitas por usuario inscrito

  7,20

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  21,02

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  47,81

Total Préstamos

  46.323

Préstamos a usuarios adultos

  33.857

Préstamos a usuarios infantís

  11.151

Total Préstamos de libros e folletos

  35.353

Índice de rotación de Libros e folletos

  19,82

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  325

Total préstamos de documentos sonoros

  1.325

Total préstamos de documentos audiovisuais

  9.291

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  115,40

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  29

Índice de rotación de documentos electrónicos

  1,86

Total Préstamo Interbibliotecario

  58

Total préstamos por habitante

  0,19

Total préstamos por usuario

  3,44

Préstamo de libros por habitante

  0,14

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,04

Número Total de Actividades

  361

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  359

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  2

Número de adultos que asistiron ás actividades

  36.506

Número de nenos que asistiron ás actividades

  1.775

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  1,46

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  3.215

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  6

Número de Fotocopiadoras de uso público

  3

Número de impresoras

  8

Número de escáneres

  2

Número Total de Ordenadores

  26

Ordenadores de uso público

  1

Ordenadores de uso interno

  25

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  0,26

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  16

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,06

Nº de consultas ao OPAC

  10.749

Nº de sesións de Internet

  10.253

Nº de usuarios de Internet

  10.253

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  65

Nº de sesións WIFI

  10.117

Nº visitas á páxina web

  126.358

Persoal total

  30

Persoal en equivalente a tempo completo

  30

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  8.241,50

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  3.229,77

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  8

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  4

% persoal bibliotecario do persoal total

  26,67

Total Gastos de Persoal

  671.948

Gastos de persoal por habitante

  2,72

Total gastos en adquisicións

  93.000

Gastos en adquisicións por habitante

  0,38

Total gastos en actividades

  30.000

Total gastos correntes

  817.948

Gastos correntes por habitante

  3,31

Gastos correntes por visita

  8,44

Gastos de investimento por habitante

  0

Total gastos e investimentos Concello

  0

Total gastos e investimentos Deputación

  817.948

Total gastos e investimentos MECD

  0

Total gastos e investimentos CCEU

  0 

Rede de Bibliotecas de Galicia