Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2017 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

Elixe unha biblioteca:

 

 

Nome do punto

  Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

Localidade

  Coruña, A

Concello

  Coruña, A

Provincia

  A Coruña

Puntos de Servizo

  1

Poboación atendida

  241.473

Habitantes por punto de servizo

  241.473

Superficie Total da Biblioteca

  5.869

Superficie Total de uso bibliotecario

  4.430

Total postos de consulta dispoñibles

  381

Habitantes por posto de consulta

  633,79

Colección total

  575.254

Documentos por habitante

  2,38

Número total de libros e folletos

  213.977

Libros por habitante

  0,89

Total Manuscritos

  4

Total Documentos sonoros

  9.455

Total Documentos Audiovisuais

  12.313

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  90,15

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  3,78

Total Documentos Electrónicos

  3.937

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  16,30

Total Microformas

  13

Total Documentos Cartográficos

  516

Total Documentos de Música impresa

  582

Total Documentos Gráficos

  4.676

Total Diapositivas

  33

Total outros documentos

  6

Total títulos de Publicacións Periódicas

  329.742

Total adquisicións de libros e folletos

  4.307

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  447

Total Adquisicións

  12.516

Fondo do Ano Anterior

  572.904

Adquisicións por 1.000 habitantes

  51,83

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  17,84

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  1,85

% Renovación da colección

  2,18

% crecemento da colección

  0,41

Total Usuarios inscritos

  39.735

Porcentaxe de poboación inscrita

  16,46

Total Novos Usuarios

  1.094

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  4,53

Número de Visitas

  213.116

Visitas por habitante

  0,88

Visitas por usuario inscrito

  5,36

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  41,60

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  66,39

Total Préstamos

  141.478

Préstamos a usuarios adultos

  121.564

Préstamos a usuarios infantís

  18.451

Total Préstamos de libros e folletos

  97.244

Índice de rotación de Libros e folletos

  45,45

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  285

Total préstamos de documentos sonoros

  5.204

Total préstamos de documentos audiovisuais

  37.600

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  196,64

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  1.145

Índice de rotación de documentos electrónicos

  29,08

Total Préstamo Interbibliotecario

  9.268

Total préstamos por habitante

  0,59

Total préstamos por usuario

  3,56

Préstamo de libros por habitante

  0,40

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,16

Número Total de Actividades

  432

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  246

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  186

Número de adultos que asistiron ás actividades

  16.770

Número de nenos que asistiron ás actividades

  10.546

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  1,79

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  9.748

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  2

Número de Fotocopiadoras de uso público

  2

Número de impresoras

  8

Número de escáneres

  3

Número Total de Ordenadores

  90

Ordenadores de uso público

  52

Ordenadores de uso interno

  38

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  0,93

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  52

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,22

Nº de consultas ao OPAC

  95.432

Nº de sesións de Internet

  39.122

Nº de usuarios de Internet

  6.336

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  0

Nº de sesións WIFI

  82.324

Nº visitas á páxina web

  121.104

Persoal total

  37

Persoal en equivalente a tempo completo

  34

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  7.102,15

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  6.268,12

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  5

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  1

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  13

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  1

% persoal bibliotecario do persoal total

  16,22

Total Gastos de Persoal

  755.018

Gastos de persoal por habitante

  3,13

Total gastos en adquisicións

  49.503

Gastos en adquisicións por habitante

  0,21

Total gastos en actividades

  16.000

Total gastos en formación do persoal

  288

Total outros gastos correntes

  138.994

Total gastos correntes

  999.711

Gastos correntes por habitante

  4,14

Gastos correntes por visita

  4,69

Total investimentos

  166.197

Gastos de investimento por habitante

  0,69

Total gastos e investimentos Concello

  0

Total gastos e investimentos Deputación

  0

Total gastos e investimentos MECD

  62.496

Total gastos e investimentos CCEU

  1.103.412 

Rede de Bibliotecas de Galicia