Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2017 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas xestionadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Concellos

 

Elixe un concello :
 

 

 

Concello

  Ourense

Provincia

  Ourense

Puntos de Servizo

  4

Poboación atendida

  113.516

Habitantes por punto de servizo

  28.379

Superficie Total das Bibliotecas

  4.435

Superficie Total de uso bibliotecario

  2.633

Total postos de consulta dispoñibles

  514

Habitantes por posto de consulta

  220,85

Colección total

  249.533

Documentos por habitante

  2,20

Número total de libros e folletos

  186.456

Libros por habitante

  1,64

Total Manuscritos

  20

Total Documentos sonoros

  3.316

Total Documentos Audiovisuais

  12.721

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  141,28

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  6,43

Total Documentos Electrónicos

  2.356

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  20,75

Total Microformas

  4.869

Total Documentos Cartográficos

  177

Total Documentos de Música impresa

  583

Total Documentos Gráficos

  1.852

Total Diapositivas

  12.545

Total outros documentos

  7

Total títulos de Publicacións Periódicas

  24.631

Total adquisicións de libros e folletos

  5.294

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  372

Total Adquisicións

  6.029

Fondo do ano anterior

  247.563

Adquisicións por 1.000 habitantes

  53,11

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  46,64

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  3,28

% Renovación da colección

  2,44

% crecemento da colección

  0,80

Total Usuarios inscritos

  43.334

Porcentaxe de poboación inscrita

  38,17

Total Novos Usuarios

  1.937

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  17,06

Número de Visitas

  178.643

Visitas por habitante

  1,57

Visitas por usuario inscrito

  4,12

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  10

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  66,52

Total Préstamos

  118.825

Préstamos a usuarios adultos

  91.341

Préstamos a usuarios infantís

  27.256

Total Préstamos de libros e folletos

  92.401

Índice de rotación de Libros e folletos

  49,56

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  205

Total préstamos de documentos sonoros

  1.400

Total préstamos de documentos audiovisuais

  23.245

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  153,68

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  1.554

Índice de rotación de documentos electrónicos

  65,96

Total préstamo interbibliotecario

  6.663

Total préstamos por habitante

  1,05

Total préstamos por usuario

  2,74

Préstamo de libros por habitante

  0,81

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,22

Número Total de Actividades

  1.436

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  1.432

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  4

Número de adultos que asistiron ás actividades

  4.315

Número de nenos que asistiron ás actividades

  23.117

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  12,65

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  40.801

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  2

Número de Fotocopiadoras de uso público

  0

Número de impresoras

  10

Número de escáneres

  5

Número Total de Ordenadores

  81

Ordenadores de uso público

  54

Ordenadores de uso interno

  27

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  1,78

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  37

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,33

Nº de consultas ao OPAC

  143.516

Nº de sesións de Internet

  53.660

Nº de usuarios de Internet

  7.593

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  138

Nº de sesións WIFI

  10.275

Nº visitas á páxina web

  90.617

Persoal total

  48

Persoal en equivalente a tempo completo

  35

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  6.261,49

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  5.104,09

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  11

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  1

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  15

% persoal bibliotecario do persoal total

  25

Total Gastos de Persoal

  701.676

Gastos de persoal por habitante

  6,18

Total gastos en adquisicións

  60.392

Gastos en adquisicións por habitante

  0,53

Total gastos en actividades

  18.173

Total gastos en formación do persoal

  848

Total outros gastos correntes

  26.937

Total gastos en asistencias técnicas

  0

Total gastos correntes

  842.632

Gastos correntes por habitante

  7,42

Gastos correntes por visita

  4,72

Total investimentos

  1.340.553

Gastos de investimento por habitante

  11,81

Total gastos Concello

  187.871

Total gastos Deputación

  0

Total Gastos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

  1.330.566

Total Gastos Cª de Cultura, Educación e Ord. Universitaria

  664.748 

Rede de Bibliotecas de Galicia