SOLICITUDE
O prazo comezará o 4 de Xaneiro ata ás 23.59 do día 13 de Xaneiro
As solicitudes presentarase preferiblemente por víaa electrónica. Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, a través do formulario establecido para tal uso


Solicitude Presencial


Solicitude Electrónica
BASES DA CONVOCATORIA

ANEXO I: EPÍGRAFES IAE

ANEXO II: CALENDARIO DO LIBRO E LA LECTURA 2020