Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2012 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Galicia

 

 

puntosServizo

  307

Poboación atendida

  2.526.122

Poboación atendida por puntos de servizo

  8.228,41

Poboación Total

  2.781.498

Habitantes por punto de servizo

  9.060,25

Superficie Total das Bibliotecas

  94.218,25

Superficie Total de uso bibliotecario

  77.295,04

Total postos de consulta dispoñibles

  17.832

Habitantes por posto de consulta

  155,98

Colección total

  5.136.587

Documentos por habitante

  1,85

Número total de libros e folletos

  4.695.835

Libros por habitante

  1,69

Total Manuscritos

  107

Total Documentos sonoros

  91.434

Total Documentos Audiovisuais

  195.602

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  103,19

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  5,59

Total Documentos Electrónicos

  27.919

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  10,04

Total Microformas

  13.033

Total Documentos Cartográficos

  2.916

Total Documentos de Música impresa

  30.195

Total Documentos Gráficos

  22.715

Total Diapositivas

  38.871

Total outros documentos

  1.523

Total títulos de Publicacións Periódicas

  17.960

Total adquisións de libros e folletos

  239.532

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  29.383

Total Adquisicións

  279.573

Fondo do Ano Anterior

  4.960.163

Adquisicións por 1.000 habitantes

  100,51

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  86,12

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  10,56

% Renovación da colección

  5,64

% crecemento da colección

  3,56

Total Usuarios inscritos

  698.797

Porcentaxe de poboación inscrita

  25,12

Total Novos Usuarios

  53.429

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  19,21

Número de Visitas

  5.495.226

Visitas por habitante

  1,98

Visitas por usuario inscrito

  7,86

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  21,23

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  44,56

Total Préstamos

  2.448.602

Préstamos a usuarios adultos

  1.343.580

Préstamos a usuarios infantís

  650.637

Total Préstamos de libros e folletos

  1.694.906

Índice de rotación de Libros e folletos

  36,09

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  24.342

Total préstamos de documentos sonoros

  80.221

Total préstamos de documentos audiovisuais

  590.366

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  233,62

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  23.745

Índice de rotación de documentos electrónicos

  85,05

Total préstamos por habitante

  0,88

Total préstamos por usuario

  3,50

Préstamo de libros por habitante

  0,61

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,24

Número Total de Actividades

  12.699

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  4,57

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  10.560

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  2.139

Número de adultos que asistiron ás actividades

  405.914

Número de nenos que asistiron ás actividades

  263.576

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  114.799

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  193

Número de Fotocopiadoras de uso público

  102

Número de impresoras

  591

Número de escáneres

  351

Número Total de Ordenadores

  2.703

Ordenadores de uso público

  2.038

Ordenadores de uso interno

  665

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  1,83

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  2.008

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,72

Nº de consultas ao OPAC

  8.135.261

Nº de sesións de Internet

  827.527

Nº de usuarios de Internet

  177.135

Nº de usuarios WIFI

  133.753

Nº de sesións WIFI

  339.099

Nº visitas á páxina web

  1.503.726

Nº visitas á páxina web por cada 1000 hab

  540,62

Persoal total

  877

Persoal en equivalente a tempo completo

  710,82

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  3.913,08

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  7.730,83

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  163

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  52

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  274

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  97

% persoal bibliotecario do persoal total

  66,82

Persoal especializado, dedicación plena

  32

Persoal especializado, dedicación parcial

  8

Outro persoal, dedicación plena

  68

Bolseiros, dedicación plena

  36

Total persoal, dedicación plena

  580

Total persoal, dedicación parcial

  296

Total Gastos de Persoal

  16.137.054

Gastos de persoal por habitante

  5,80

Total gastos en adquisicións

  1.718.367

Gastos en adquisicións por habitante

  0,62

Total gastos en actividades

  809.722

Total gastos en formación do persoal

  25.823

Total outros gastos correntes

  1.435.662

Total gastos en asistencias técnicas

  186.122

Total gastos correntes

  21.381.576

Gastos correntes por habitante

  7,69

Gastos correntes por visita

  3,89

Total investimentos

  574.342

Gastos de investimento por habitante

  0,21

Total gastos e investimentos Concello

  14.870.611

Total gastos e investimentos Deputación

  1.213.225

Total gastos e investimentos MECD

  2.800

Total gastos e investimentos CCEU

  5.819.506



 

Rede de Bibliotecas de Galicia